Pradzia

Švenčionių profesinio rengimo centro 2019-2020 m.m. mokyklinių ir valstybinių brandos egzaminų konsultacijų tvarkaraštis

Eil.
Nr.
Brandos
egzaminas
Konsultuojantis
mokytojas
Laikas
Birželis
Grupė Mokinių
skaičius
Patalpa

1.

Lietuvių k. (mokyklinis)
L. Stūglienė
Pirmadieniais 1-2 p.
Antradieniais 3-4-5 p.
PBG18, MG18

15

Skaitykla arba ekonomikos kabinetas

2.

Lietuvių k. (mokyklinis)
B. Raslanienė
Ketvirtadieniais 5-8 p.
AKG18

10

Skaitykla arba ekonomikos kabinetas

3.

Užsienio k. (rusų k.)
J. Raslanienė
Birželio 22 d. 1-5 p.
IV g.k.

7

Skaitykla

4.

Užsienio k. (anglų k.)
D. Maslianikienė
Birželio 2,3,9,10,16,17
MG18

1

Užsienio kalbos kabinetas

Priėmimo mokytis naujienos nuo 2020 m.

2020-2021 M.M. KVIEČIAME MOKYTIS

Modulis devintokams, dešimtokams:

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo), 10 kreditų, 220 val.

Modulis vienuoliktokams, dvyliktokams:

TR1 traktoriaus vairavimas, 5 kreditai, 110 val.

Baro paruošimas, jo priežiūra ir svečių aptarnavimas, 5 kreditai, 110 val. –  laukiame licencijos papildymo (kol kas šis modulis LAMA BPO sistemoje nematomas, papildžius leidimą mokyti bus galima teikti prašymus mokytis ir šio modulio).

Nuo šių mokslo metų I – IV klasių gimnazijų mokiniai galės mokytis ir tam tikrų modulių. Modulį galės rinktis ne tik profesinio rengimo centro mokiniai, bet ir gimnazijų mokiniai. Stojimas į  modulių programas vykdomas per LAMA BPO sistemą. Prisijungti prie sistemos galima adresu: https://profesinis.lamabpo.lt/prasymu-pildymas-ir-dokumentu-pateikimas/

Mokiniai, kurie pasirinks mokytis modulį, galės nesimokyti technologijos dalyko.

Modulinės – iš atskirų modulių sudarytos – profesinio mokymo programos leidžia mokiniui įgyti norimą kvalifikaciją ne tik mokantis nuosekliai pagal visą programą, bet ir imant atskirus modulius, pasirinkus priimtiniausią mokymosi būdą ir tempą.

Nusprendusieji pasirinkti modulinį profesinį mokymą bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai mokysis kiek kitaip negu profesinių mokyklų auklėtiniai. Jie galės rinktis tik dalį programos, t.y., vieną atskirą modulį, ir mokytis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį profesinėje mokykloje gimnazistas galės turėti nuo 3 iki 6 pamokų per savaitę, o mokymasis truktų nuo vienerių iki dvejų metų.

Mokinys kartu su savo bendrojo ugdymo mokykla ir profesine mokykla susidarys individualų mokymosi planą, kad būtų neviršytas maksimalus savaitinis 35 pamokų skaičius. Abi mokyklos bendradarbiaudamos derins mokiniui palankų pamokų tvarkaraštį.

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas.

Modulių pristatymas

Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas (dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos vienas iš modulių) – devintokai galėtų mokytis 1 metus (6 savaitinės pamokos) arba dvejus metus (po 3 savaitines pamokas).

Išmoktų:

Apibrėžti saugaus krovinių perkėlimo ir sandėliavimo reikalavimus.

Išvardyti statybinių medžiagų ir gaminių rūšis, apibūdinti jų savybes ir paskirtį.

Pakrauti, iškrauti ir sandėliuoti statinio dažymo ir tinkavimo darbams reikalingas medžiagas, gaminius ir įrangą.

Išvardyti dažytojo ir tinkuotojo asmeninės apsaugos priemones, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimus.

Apibrėžti tvarios statybos principus.

Paruošti dažytojo, tinkuotojo darbo vietas pagal darbų saugos reikalavimus, ergonomikos bei tvarios statybos principus.

Apibrėžti saugaus darbo aukštyje ir ant paaukštinimo įrangos reikalavimus.

Sumontuoti ir išmontuoti paaukštinimo įrangą.

Paruošti dažymo ir tinkavimo darbų įrangą, priemones, inventorių, įrankius darbui.

Išdėstyti dažymo ir tinkavimo medžiagas darbo zonoje.

Sutvarkyti dažytojo, tinkuotojo darbo vietą ir atliekas.

Baigus modulį įgyjama kompetenciją ir išduodamas pažymėjimas. Sėkmingai baigus kitus dažytojo-tinkuotojo padėjėjo modulius įgyjama kvalifikacija.

Atsisiųsti dokumentą

Pradzia

Darbo organizavimas nuo 2020-03-30 d.

1. Ugdymo procesą vykdome nuotoliniu būdu pagal pastovų pamokų tvarkaraštį. Pamokų pakeitimai siunčiami TAMO žinute. Dėl pamokų tvarkaraščio galima kreiptis į gimnazijos skyriaus vedėją Vilhelminą Dragūnienę (vilhelminad@gmail.com, tel. +37060711175).

2. Mokymuisi reikalingą medžiagą mokytojai pateikia naudojantis TAMO dienynu arba elektroniniu paštu. Konsultuoja skaitmeninių technologijų administratorė Valentina Markevič (valmarkevic@inbox.lt, tel. +37067632494).

3. Vaizdo konferencijos konsultacijoms teikti, pamokos organizuojamos naudojantis ZOOM sistema. Konsultuoja IT specialistas olesub@gmail.com, tel. +37064515302).

4. Suderinus su grupės mokiniais, mokytojai gali naudoti kitas skaitmeninių technologijų aplinkas, kurios numatytos centro nuotolinio mokymo organizavimo taisyklėse. Praktinio mokymo organizavimo būdus parenka profesijos mokytojas, suderinęs su grupės vadovu ir mokiniais. Kilus neaiškumams galima kreiptis į profesinio mokymo skyriaus vedėją Iloną Dicevičienę (ilona.dic@gmail.com, tel. +37067983509).

5. Kylančius nesklandumus dėl nuotolinio mokymosi taip pat padės spręsti direktoriaus pavaduotojas ugdymui Romualdas Astrauka (romas0061@gmail.com, +37067779225) ir socialinė pedagogė (jolita.mas74@gmail.com, tel. +37067354946).

Daugiau informacijos apie nuotolinio mokymo organizavimą galima rasti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos puslapyje adresu: https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/nuotolinis, taip pat prašome susipažinti su Švenčionių PRC mokymo nuotoliniu būdu taisyklėmis

Pradzia

Aktuali informacija apie kompetencijų vertinimą karantino metu

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-574 ,,Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu“ nustatyta, kad 2019-2020 mokslo metų profesinio mokymo programų baigiamųjų kursų mokinių įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimas karantino laikotarpiu nevykdomas.Susipažinti su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr.-V-574 “Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu“ galima susipažinti paspaudus nuorodą

STABDOMAS UGDYMO PROCESAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Švenčionių profesinio rengimo centre stabdomas ugdymo procesas nuo 2020 m. kovo mėn. 16 d. iki 2020 m. kovo mėn. 27 d., suteikiamos pavasario atostogos.  Naujausią informaciją mokiniai ir jų tėvai gali rasti TAMO sistemoje.

Švenčionių PRC gavo paramą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų projektui ,,Švenčionių profesinio rengimo centro profesinio mokymo (-si) infrastruktūros plėtra“

Parama gauta pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 įgyvendinimo priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“. Projekto Nr. 09.1.2.-CPVA-K-722-01-0006.

Švenčionių profesinio rengimo centras teikdamas profesinio mokymo paslaugas, susiduria su šia problema – nepatenkintas socialinės gerovės, inžinerijos ir inžineriniės profesijos bei miškininkystės švietimo sričių specialistų poreikis, nes neišnaudojamos socialinės gerovės, inžinerijos ir inžinerinės profesijos bei miškininkystės švietimo sričių specialistų profesinio mokymo galimybės. Mokyklos tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal socialinės gerovės, inžinerijos ir inžinerinės profesijos bei miškininkystės sričių profesinio mokymo programas. Kad šį tikslą pasiekti Švenčionių profesinio rengimo centras numato įsigyti: a) profesiniam mokymui vykdyti pagal socialinės gerovės švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas, b) profesiniam mokymui vykdyti pagal inžinerijos ir inžinerinių profesijų švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas, c) profesiniam mokymui vykdyti pagal miškininkystės švietimo srities profesinio mokymo programas mokymo įrangos 1 komplektas. Todėl mokykla tikisi, kad įgyvendinus projektą, bus užtikrintas aukštos kokybės švietimo sričių profesinio mokymo paslaugų teikimas ir tai sudarys prielaidas augti įmonių konkurencingumui.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 500000,00 Eur. Projekto trukmė nuo 2020 m. sausio 27 d. iki 2021 m. liepos 27 d.

Pradzia
Švenčionių profesinio rengimo centras yra moderni, atvira, žmogiškąsias vertybes puoselėjanti ugdymo įstaiga, rengianti darbininkiškų profesijų specialistus.
Mokyklos misija - vykdant pagrindinį, vidurinį, profesinį ir tęstinį mokymą, rengti kvalifikuotus darbuotojus, kiekvienam sudaryti sąlygas siekti geresnių rezultatų. Šiuo metu Švenčionių profesinio rengimo centre mokiniai mokosi apdailininko, automobilių kėbulo remontininko, automobilių mechaniko, miško darbininko, padavėjo ir barmeno, socialinio darbuotojo padėjėjo, smulkiojo verslo organizatoriaus, virėjo mokymo programų, vykdomos tęstinio mokymo programos. Be profesinių kompetencijų mokiniams suteikiamos žinios, mokėjimai ir įgūdžiai pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo programas. ŠPRC nuolat atnaujina ir papildo pirminio profesinio mokymo ir tęstinio profesinio mokymo programas.

Gimnazijos skyrius

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas. Neformalusis ugdymas
Plačiau

Pirminis ir tęstinis profesinis mokymas

Suteikiame profesinę kvalifikaciją
Plačiau

Vairavimo mokykla

Ugdymas karjerai

Siūlomi profesinio veiklinimo patyriminiai vizitai bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams
Plačiau

Tradicijos. Šventės. Projektai

Vykdomos įvairios neformaliojo ugdymo veiklos
Plačiau

Bendrabutis

Priėmimas

2019 m. į Švenčionių profesinio rengimo centrą priimami mokytis:

pagal pagrindinio ugdymo programą baigusieji 8 arba 9 klasę mokiniai (prašymai mokytis priimami mokymo centre);

pagal vidurinio ugdymo programą kartu su pasirinkta profesinio mokymo programa baigusieji 2 (10) gimnazijos klasę mokiniai;

pagal pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas baigusieji 4 (12) gimnazijos klasę mokiniai, profesinių ir aukštųjų mokyklų absolventai.

Prašymai mokytis pagal pirminio, tęstinio profesinio mokymo programas yra priimami Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos LAMA BPO bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje, kurioje nurodomos priėmimo datos, žingsniai, prašymo pateikimo tvarka.

Konsultacijos priėmimo klausimais (darbo dienomis 8.00–16.00 val.)

Kviečiame mokytis

Rašykite mums

Klauskite, siūlykite, rašykite atsiliepimus, etc.

rawpixel-778690-unsplash

Tęstinis mokymas

Mokome ūkininkus,rengiame traktorininkų kursus, kitos mokymo programos

Nuorodos