Apie centrą
Apie mus

Bendros žinios

Mokyklos pavadinimas Švenčionių profesinio rengimo centras
Adresas
Liepų al. 2, Cirkliškis, LT-18121 Švenčionių raj.
El.paštas
centras@sprc.w3.lt, administratore@sprc.w3.lt
Tel./faksas
(8-387) 51357, faksas (8-387) 51134
Mokymo kalba
Lietuvių
Direktorė
Milda Gustienė-Vilniškė

Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 6 d. įsakymu akredituota Švenčionių profesinio rengimo centro vidurinio ugdymo programa ir įkurtas gimnazijos skyrius.
Įstaigos taryba

1. Mokytojai:

1.1. Valentina Markevič– tarybos pirmininkė

1.2. Loreta Kazakevičienė – tarybos sekretorė

1.3. Dainius Burokas

2. Mokiniai:

2.1. Natalija Iliuk

2.2. Julija Jacyna

2.3. Aurėlija Astikatė

3. Techninio personalo darbuotojai-tarnautojai:

3.1. Valentina Kibickienė

3.2. Laimutė Pauliukevičienė

4. Tėvų atstovai

4.1. Natalija Travkina

4.2. Svetlana Urbonavičienė

4.3. Nadežda Iliuk

5. Socialinis partneris

5.1. Anatolijus Buštakovas

Švenčionių profesinio rengimo centro ateities vizija

Švenčionių profesinio rengimo centras yra moderni, atvira, žmogiškąsias vertybes puoselėjanti ugdymo įstaiga, rengianti darbininkiškų profesijų specialistus.
Mokyklos misija vykdant pagrindinį, vidurinį, profesinį ir tęstinį mokymą, rengti kvalifikuotus darbuotojus, kiekvienam sudaryti sąlygas siekti geresnių rezultatų.

Strateginis tikslas sudaryti sąlygas asmenims įgyti kompetencijas ir kvalifikacijas, įgalinančias prisitaikyti prie Lietuvos ir Europos Sąjungos ekonominių, socialinių, politinių bei technologinių sąlygų bei sugebėti konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.

Strateginiai tikslai ir uždaviniai

1. Mokymasis ir ugdymas:
1.1. Užtikrinti aukštesnę švietimo ir mokymosi sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą. Pagerinti žinių ir technologijos sklaidos terpę.
1.2. Tobulinti ir stiprinti mokymo/si paslaugų kokybę, geriau tenkinti mokinių poreikius
2. Pagalba mokiniams:
2.1. Gerinti mokinių dalyvavimą profesinio mokymosi sistemoje.
3. Mokyklos kultūra, ryšiai
3.1. Efektyvinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą.
3.2. Padidinti mokinių veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms.
4. Materialiniai ir finansiniai ištekliai, personalas:
4.1. Padidinti Centro veiklos efektyvumą, sustiprinti viešą ir privačią materialinę bazę.
4.2. Tobulinti personalo kvalifikaciją ir kompetenciją, gerinti personalo dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje.
5. Vadovavimo ir vadybos organizavimas:
5.1. Vienyti visų centro dirbančiųjų veiklą ir nukreipti ją mokyklos veiklos tęstinumui užtikrinti.

Mokinių skatinimas

Gerai ir labai gerai besimokantiems mokiniams direktoriaus įsakymu pusmečio ar mokslo metų pabaigoje reiškiama padėka. Olimpiadų, įvairių konkursų nugalėtojai ir labai gerais pažymiais mokslo metus užbaigę mokiniai apdovanojami Centro Padėkos raštais.
Mokinių bendrija „Viltis“ apdovanoja už gerą mokymąsi ir gerą lankomumą, visuomeninę veiklą mokinius dovanomis.

Specialūs poreikiai, konkursai, neformalus ugdymas

Centre dirba socialinis pedagogas.
Sudarytos sąlygos mokiniams mokytis pagal individualizuotas programas.
Neformalusis mokinių švietimas vykdomas per papildomojo ugdymo programas, jas mokiniai renkasi laisvai. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra ne mažesnis kaip 12 mokinių. Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms. Iki rugsėjo 5 d. mokinys nusprendžia, kiek ir kokiam centro siūlomam neformaliajam ugdymui jis gali skirti laiko.
Mokiniams sudaromos sąlygos ugdyti gabumus dalyvaujant olimpiadose, konkursuose.
Centre vyksta suaugusiųjų mokymas. Mokomi ūkininkai, traktorininkai, siuvėjos, virėjos, motopjūklininkai, vairuotojai.

E. paštas: centras@sprc.w3.lt, administratore@sprc.w3.lt

 

Kaip mus rasti?

Esame įsikūrę gražioje vaizdingoje parko teritorijoje, 3 km nuo Švenčionių miesto. Teritorijoje yra įspūdingą ilgą istoriją menantis dvaras, tvenkiniai, daug žalumos. Mokinius nemokamai veža miesto transportas.

Darbo valandos

Pirmadienis - Penktadienis 8:00-17:00 val.
(Skambinti iki 16:45 val.)

Mūsų adresas

Liepų al. 2, Cirkliškis, LT18121 Švenčionių raj.
Tel.:+370 387 51357
Fax:+370 387 51134
El.paštas: centras@sprc.w3.lt

Close Menu

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Švenčionių Profesinio rengimo centrą arba  mokinių bendriją „Viltis“ 2 % gyventojo pajamų mokesčiu (toliau GPM). Gauta parama buvo  panaudota mokinių rėmimui, švenčių ir išvykų organizavimui.
Mums labai reikalingas Jūsų palaikymas bei parama, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti nieko Jums nekainuojančia teise ir dalį sumokėto GPM skirti mokyklai, ar mokykloje veikiančiai mokinių nevyriausybinei organizacijai. Nepasinaudojus šia galimybe, pinigai liks valstybės biudžete.

Apie centrą
Pildant savarankiškai deklaraciją, pateikiame duomenis

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

ĮMONĖS KODAS: 111963842 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO MOKINIŲ BENDRIJA „VILTIS"

ĮMONĖS KODAS: 178863361 LIEPŲ AL. 2, CIRKLIŠKIS