{forumStyle}
 
 
 

Apie mus

Švenčionių profesinio rengimo centras yra jaukiame gamtos kampelyje netoli Švenčionių miesto, buvusio Cirkliškio dvaro pastatuose. Dabar tai respublikinės reikšmės architektūrinis paminklas.
 
1959 m. spalio 1 d. pradėjęs veikti žemės ūkio technikumas 1975 m. buvo reorganizuotas į tarybinį ūkį-technikumą, o 1990 m. - į Žemės ūkio mokyklą. 2000 m. liepos 1 d. sujungus Cirkliškio žemės ūkio mokyklą su Švenčionėlių politechnikos mokykla įkurtas profesinio rengimo centras.
 
 

 

 

 

Bendros žinios


Mokyklos pavadinimas Švenčionių profesinio rengimo centras 
Adresas
Liepų al. 2, Cirkliškis, LT-18121 Švenčionių raj.
El.paštas centras@sprc.w3.lt
Tel./faksas (8-387) 51357, faksas (8-387) 51134  
Mokymo kalba Lietuvių
Direktorė Milda Gustienė-Vilniškė Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 6 d. įsakymu akredituota Švenčionių profesinio rengimo centro vidurinio ugdymo programa ir įkurtas gimnazijos skyrius.


Centro taryba

   1. Mokytojai:

   1.1.Ilona DICEVIČIENĖ– tarybos pirmininkė

   1.2.Edita ŠIAVDINYTĖ – tarybos sekretorė

   2. Mokiniai:

   2.1.Rūta LAURINĖNAITĖ

   2.2.Virginija TALUNTYTĖ

   3. Techninio personalo darbuotojai-tarnautojai:

   3.1.Milda GUSTIENĖ-VILNIŠKĖ

   3.2.Jolanta JEROFEJEVA

   3.3.Gintaras VILNIŠKIS

   4. Tėvų atstovė

   4.1.Dangutė JUODGUDIENĖ

   5. Socialinis partneris

   5.1.Petras POŠIŪNAS

   6. Rajono bendruomenės atstovė

   6.1.Vilhelmina DRAGŪNIENĖ

Švenčionių profesinio rengimo centro ateities vizija

Švenčionių profesinio rengimo centras yra moderni, atvira, žmogiškąsias vertybes puoselėjanti ugdymo įstaiga, rengianti darbininkiškų profesijų specialistus.
Mokyklos misija vykdant pagrindinį, vidurinį, profesinį ir tęstinį mokymą, rengti kvalifikuotus darbuotojus, kiekvienam sudaryti sąlygas siekti geresnių rezultatų.

Strateginis tikslas sudaryti sąlygas asmenims įgyti kompetencijas ir kvalifikacijas, įgalinančias prisitaikyti prie Lietuvos ir Europos Sąjungos ekonominių, socialinių, politinių bei technologinių sąlygų bei sugebėti konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.

Strateginiai tikslai ir uždaviniai


1. Mokymąsis ir ugdymas:
1.1. Užtikrinti aukštesnęšvietimo ir mokymosi sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą. Pagerinti žinių ir technologijos sklaidos terpę.
1.2. Tobulinti ir stiprinti mokymo/si paslaugų kokybę, geriau tenkinti mokinių poreikius
2. Pagalba mokiniams:
2.1. Gerinti mokinių dalyvavimą profesinio mokymosi sistemoje.
3. Mokyklos kultūra, ryšiai
3.1. Efektyvinti mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą.
3.2. Padidinti mokinių veiklos efektyvumą ir prieinamumąįmonėms.
4. Materialiniai ir finansiniai ištekliai, personalas:
4.1. Padidinti Centro veiklos efektyvumą, sustiprinti viešą ir privačią materialinę bazę.
4.2. Tobulinti personalo kvalifikaciją ir kompetenciją, gerinti personalo dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje.
5. Vadovavimo ir vadybos organizavimas:
5.1. Vienyti visų centro dirbančiųjų veiklą ir nukreipti ją mokyklos veiklos tęstinumui užtikrinti.

Mokinių skatinimas

Gerai ir labai gerai besimokantiems mokiniams direktoriaus įsakymu pusmečio ar mokslo metų pabaigoje reiškiama padėka. Olimpiadų, įvairių konkursų nugalėtojai ir labai gerais pažymiais mokslo metus užbaigę mokiniai apdovanojami Centro Padėkos raštais.
Mokinių bendrija "Viltis" apdovanoja už gerą mokymąsi ir gerą lankomumą, visuomeninę veiklą mokinius dovanomis.


Specialūs poreikiai, konkursai, neformalus ugdymas

Centre dirba socialinis pedagogas.
Sudarytos sąlygos mokiniams mokytis pagal individualizuotas programas.
Neformalusis mokinių švietimas vykdomas per papildomojo ugdymo programas, jas mokiniai renkasi laisvai. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra ne mažesnis kaip 12 mokinių. Neformaliojo ugdymo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms. Iki rugsėjo 5 d. mokinys nusprendžia, kiek ir kokiam centro siūlomam neformaliajam ugdymui jis gali skirti laiko.
Mokiniams sudaromos sąlygos ugdyti gabumus dalyvaujant olimpiadose, konkursuose.
Centre vyksta suaugusiųjų mokymas. Mokomi ūkininkai, traktorininkai, siuvėjos, virėjos, motopjūklininkai, vairuotojai.

E. paštas:centras@sprc.w3.lt, administratore@sprc.w3.lt