{forumStyle}
 
 
 

Mokyklos nuostatai

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V- 163


 

ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO NUOSTATAI


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Švenčionių profesinio rengimocentro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių profesinio rengimo centro teisinę formą, priklausomybę, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklų grupę, paskirtį, mokymo kalbą, mokymosi formą (-as), mokymo proceso organizavimo būdą (-us), veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis ir rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimo į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Oficialusis Centro pavadinimas – Švenčionių profesinio rengimo centras (toliau – Centras), trumpasis pavadinimas – Švenčionių PRC. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 111963842.

3. Centras veiklą pradėjo 2000 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 668 „Dėl 2000-04-21 įsakymo Nr. 472 „Dėl profesinių mokyklų tinklo optimizavimo" papildymo", sujungimo būdu reorganizavus Cirkliškio žemės ūkio (Liepų alėja 2, Cirkliškio kaimas, LT-18121 Švenčionių r.) ir Švenčionėlių politechnikos (Augustavo k, Švenčionėlių sen., LT-18206 Švenčionių r.) mokyklas. Centrui suteiktas Švenčionių profesinio rengimo centro vardas.

4. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Centro savininkas – valstybė.

6. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2/7.

7. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija:

7.1. tvirtina Centro Nuostatus;

7.2. priima sprendimą dėl Centro buveinės keitimo;

7.3. priima sprendimą dėl Centro filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.4. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5. konkurso būdu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Centro direktorių;

7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.7. pritaria Centro strateginiam planui;

7.8. vykdo Centro direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestaciją;

7.9. organizuoja Centro mokytojų, švietimo pagalbos specialistų atestaciją;

7.10. atlieka kitas teisės aktų numatytas Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos funkcijas.

8. Centro buveinės adresas – LT-18121 Švenčionių r., Cirkliškio kaimas, Liepų alėja 2

9. Mokyklų grupė – profesinio mokymo įstaiga.

10. Mokymo kalba – lietuvių.

11. Mokymosi formos ir mokymosi proceso organizavimo būdai:

11.1. forma – grupinis mokymasis, būdas – kasdienis;

11.2. forma – pavienis mokymasis, būdas – savarankiškas.

12. Mokymas vykdomas pagal bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išduodami kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

13. Centro bendrabučio buveinės adresas – Liepų alėja 3, Cirkliškio kaimas, LT-18121 Švenčionių r.

14. Centras yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitas bankuose, savo atributiką.

15. Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-3515), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais ir Nuostatais.


II. CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, KVALIFIKACIJĄ IR MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS


 

16. Centro pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas.

17. Centras turi pagrindinę ir nepagrindinę veiklos sritis.

18. Centro pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

19. Centro švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):

19.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

19.2. vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

19.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

19.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.5. vairavimo mokyklų veikla, kodas 85.53;

19.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

19.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

20. Centro nepagrindinė veiklos sritis – kita ne švietimo veikla.

21. Centro kitos ne švietimo veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):

21.1. mišrus žemės ūkis, kodas 01.50;

21.2. žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla, kodas 01.6;

21.3. miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla, kodas 02.10;

21.4. medienos ruoša, kodas 02.20;

21.5. miškininkystei būdingų paslaugų veikla, kodas 02.40;

21.6 variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, kodas 45.20;

21.7. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

21.8. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

21.9. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

21.10. krovininių automobilių nuoma, kodas 77.12.10.

22. Kita įstatymų nedraudžiama ūkinė komercinė veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su Centro veiklos tikslais.

23. Centras veiklą, kuriai teisės aktų yra nustatytas reikalavimas turėti licenciją, gali vykdyti tik teisės aktų nustatyta tvarka ją gavęs.

24. Centro veiklos tikslas – padėti asmeniui įgyti kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje.

25. Centro uždaviniai:

25.1. teikti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;

25.2. sudaryti sąlygas profesijos kvalifikacijai tobulinti ir persikvalifikuoti;

25.3. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

25.4. plėtoti bendradarbiavimą su darbdaviais ir partneriais;

25.5. sudaryti sąlygas mokiniams išsiugdyti bendrąsias kompetencijas;

25.6. užtikrinti valstybinės kalbos mokėjimą.

26. Centro funkcijos:

26.1. įgyvendinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamus formaliojo švietimo bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo turinį ir išsilavinimo standartus;

26.2. profesinį mokymą organizuoti ir profesinio mokymo programas rengti pagal Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymą ir kitų teisės aktų reikalavimus;

25.3. užtikrinti valstybinės kalbos mokėjimą, pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas bendrąsias programas;

26.4. rengti Centro ugdymo planą;

26.5 vykdyti pagrindinio ir vidurinio ugdymo, profesinio mokymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus ir kvalifikacijų suteikimą teisės aktų nustatyta tvarka;

26.6. organizuoti mokymo ir ugdymo procesą;

26.7. sudaryti sąlygas veikti mokinių organizacijoms, padedančioms tenkinti saviraiškos ir saviugdos poreikius;

26.8. teikti informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, užtikrinti ugdymo karjerai paslaugų Centre teikimą, vykdyti minimalios priežiūros priemones;

26.9. įvertinti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skirti specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

26.10. organizuoti tėvų (rūpintojų) pageidavimu papildomas paslaugas (klubus, stovyklas, ekskursijas ir kita);

26.11. inicijuoti socialinę paramą socialiai remtiniems mokiniams;

26.12. sudaryti sąlygas Centro darbuotojams kelti kvalifikaciją;

26.13. kurti Centro vidaus vertinimo sistemą ir atlikti Centro vidaus vertinimą;

26.14. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

26.15. užtikrinti ugdymo kokybę;

26.16. viešai skelbti informaciją apie Centro veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

26.17. atlikti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.


 

III. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS


 

27. Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

27.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

27.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

27.3. bendradarbiauti su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

27.4. teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokamas švietimo ir papildomas paslaugas ir nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus, jei Lietuvos Respublikos švietimo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka jų nenustatė Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija;

27.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;

27.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

28. Centro pareigos:

28.1. turėti licenciją formaliajam profesiniam mokymui vykdyti;

28.2. turėti vykdomoms profesinio mokymo programoms reikiamą materialinę bazę, atitinkančią Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintų bendrųjų ugdymo planų, bendrųjų profesinio mokymo planų, profesinio mokymo programų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus;

28.3. sudaryti mokiniams ir darbuotojams saugaus darbo, priešgaisrinius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančias sąlygas;

28.4. vykdyti buhalterinę apskaitą, teikti finansinę – buhalterinę ir statistinę informaciją Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir valstybės institucijoms, mokėti mokesčius teisės aktų nustatyta tvarka;

28.5. teikti informaciją apie pakeitimus Juridinių asmenų, Švietimo ir mokslo institucijų, Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų, Licencijų ir Mokinių registrams;

28.6. vykdyti kitas pareigas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


 

IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS


 

29. Centro veikla organizuojama pagal:

29.1. direktoriaus patvirtintą Centro strateginį planą, kuriam yra pritarusios Centro taryba ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija;

29.2. direktoriaus patvirtintą Centro metų veiklos planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba;

29.3. direktoriaus patvirtintą Centro ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba.

30. Centrui vadovauja direktorius, kurį teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras ar jo įgaliotas asmuo.

31. Direktorius:

31.1. suderinęs su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, tvirtina Centro darbuotojų pareigybių sąrašą;

31.2. tvirtina Centro vidaus struktūrą;

31.3. tvirtina Centro darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

31.4. tvirtina informacijos apie Centro veiklą viešo skelbimo tvarką, kuriai yra pritarusi Centro taryba;

31.5. nustato Centro struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų, Centro struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;

31.6. priima mokinius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

31.7. tvirtina Centro vidaus tvarkos taisykles, suderinęs su Centro taryba;

31.8. sudaro ir užtikrina mokiniams ir Centro darbuotojams saugiasir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;

31.9. organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Centro veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

31.10. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

31.11. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes;

31.12. sudaro Centro vardu sutartis Centro funkcijoms atlikti;

31.13. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

31.14. atsako už Centrui perduoto turto, lėšų optimalų valdymą ir naudojimą, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais teisės aktų nustatyta tvarka, nustato atlyginimo dydį ir lengvatas už gyvenimą centro bendrabutyje;

31.15. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

31.16. inicijuoja Centro savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą, nustato savivaldos institucijų narių skaičių, veiklos kadenciją;

31.17. bendradarbiauja su mokinių tėvais (rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Centrui teikiančiomis įstaigomis, policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

31.18. užtikrina informacijos sklaidą apie Centre vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Centro stebėsenos, Centro bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

31.19. atstovauja Centrui kitose institucijose;

31.20. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams, skyrių vadovams;

31.21. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

32. Centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui.

33. Centro direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Centre, už Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, funkcijų atlikimą, nustatytų tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Centro veiklos kokybę, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

34. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Centro direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų pasitarimus.

35. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, mokinių saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (rūpintojams) aktualiais klausimais Centro direktorius gali organizuoti mokinių tėvų (rūpintojų) pasitarimus.

36. Centre sudaromos metodinės grupės. Centro metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, mokinių pasiekimų ir kompetencijų, kvalifikacijos vertinimo būdus, mokymo (si) ir ugdymo (si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Centro strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Centro pažangos. Centro metodinės grupės nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Centre, teikia Centro direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo ir profesinio mokymo turinio formavimo ir jo organizavimo gerinimo.

37. Metodinės grupės nariai yra kelių bendrojo ugdymo dalykų mokytojai, profesinio mokymo dalykų mokytojai, grupių vadovai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja ugdymo skyrių vedėjai.


 

V. CENTRO SAVIVALDA


 

38. Centro savivalda yra Centro savivaldos institucijų, kurių veiklos pagrindai ir kompetencija nustatyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, visuma.

39. Centro savivaldos institucijos – kolegialiai veikiančios Centro savivaldos institucijos (Centro taryba, Centro mokytojų taryba, Centro mokinių taryba), kurios svarsto Centro veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, nustatytą Nuostatuose, priima sprendimus ir teikia siūlymų Centro direktoriui, atlieka visuomeninę Centro valdymo stebėseną.

40. Centro taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Centro savivaldos institucija. Taryba telkia Centro mokinių, mokytojų, tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centrui aktualius klausimus ir atstovauja teisėtiems Centro interesams.

41. Taryba sudaroma iš mokinių tėvų (rūpintojų), mokytojų, mokinių, socialinių partnerių ir kitų vietos bendruomenės atstovų.

42. Į Tarybą deleguoja: tėvus (rūpintojus) – grupių tėvų (rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – Centro mokytojų taryba, mokinius – Centro mokinių taryba, vietos bendruomenės atstovus – vietos bendruomenė.

43. Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Centro direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

44. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

45. Taryba:

45.1. teikia siūlymų dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

45.2. svarsto ir aprobuoja Centro strateginį planą, Centro metinį veiklos planą, Centro vidaus tvarkos taisykles, kitus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Centro direktoriaus;

45.3. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro nuostatų pakeitimo ar papildymo, Centro vidaus struktūros tobulinimo;

45.4. svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus;

45.5. išklauso Centro metų veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Centro direktoriui dėl Centro veiklos tobulinimo;

45.6. teikia siūlymų Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Centro materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

45.7. svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (rūpintojų) ar Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Centro direktoriui;

45.8. teikia siūlymų Centro direktoriui dėl Centro darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Centro materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

45.9. svarsto Centro direktoriaus teikiamus kitus klausimus.

46. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Centro bendruomenei.

47. Centro mokytojų taryba – Centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir mokinių bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojai, visi Centre dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Centro mokytojų taryba deleguoja narius į Tarybą.

48. Centro mokytojų tarybai vadovauja Centro direktorius.

49. Centro mokytojų tarybos posėdžius organizuoja Centro direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai Centro mokytojų tarybos narių. Centro mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

50. Centro mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Centro direktoriaus teikiamais klausimais.

51. Centro mokinių taryba – Centro mokinių savivaldos institucija, atstovaujamuoju būdu Centre įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę.

52. Centro mokinių tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato Centro direktorius. Centro mokinių tarybos nariai renkami visuotinio mokinių susirinkimo. Centro mokinių tarybai vadovauja Centro mokinių tarybos narių išrinktas pirmininkas. Centro mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Centro renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl Centro veiklos organizavimo, deleguoja narius į Tarybą.

 

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA


53. Darbuotojai į darbą Centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

54. Su Centro darbuotojais yra sudaromos darbo sutartys ir jiems garantuojamos teisės aktuose numatytos darbo sąlygos ir socialinės garantijos.

55. Centro darbuotojų darbo apmokėjimas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Centro direktorius, jo pavaduotojai, skyrių vedėjai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai tobulina kvalifikaciją ir atestuojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.


VII. CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA


 

57. Centras patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, naudoja ir disponuoja juo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Centro lėšos:

58.1. valstybės biudžeto lėšos;

58.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

58.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

58.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

59. Centro lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Centras buhalterinę apskaitą tvarko, finansines ataskaitas sudaro ir teikia teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Centro veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

63. Nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras.

64. Nuostatai keičiami ir papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Centro direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.

65. Centras gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas, likviduojamas, vykdoma Centro struktūros pertvarka teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Centras turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

67. Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta vieša informacija skelbiama Centro interneto svetainėje ir/arba šalies dienraščiuose.

 

_____________________

 

 

SUDERINTA

Centro tarybos

2012-12-31 posėdžio

protokolo Nr. TP-14 nutarimu