01

Ūkininkai

Mokymo programa skirta asmenims, neturintiems žemės ūkio išsilavinimo ir siekiantiems įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre.
Mokymosi trukmė – 320 val. (8 savaitės). Minimalus išsilavinimas – pagrindinis.
Mokymo programą sudaro teorinis ir praktinis mokymas. Praktiniam mokymui skiriama 170 valandų.
Teorinio mokymo metu klausytojai supažindinami su Europos Sąjungos ir Lietuvos žemės ūkio politika, augalininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos, ekonomikos, apskaitos ir teisės pagrindais, aplinkosauga, žemės ūkio mechanizavimu,  miškininkyste, darbo ir civiline sauga.
Asmenims, įgijusiems reikiamas kompetencijas pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir gavusiems kompetencijų įvertinimo pažymėjimus, išduodamas Minimalaus profesinio pasirengimo ūkininkauti kvalifikacijos pažymėjimas.
Mokymo kaina priklauso nuo klausytojų skaičiaus.
Asmuo gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją ir dalyvauti vertinant jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jis turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma:

 • pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;
 • pagal ūkininko ar žemės ūkio išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (darbo sutarčių, paslaugų teikimo kopijas ir kt.);
 • pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje;
 • pagal seniūnijos išduotą pažymą.

Iki liepos 1 d. Ūkininkavimo pradmenų mokymai nevyksta.

Daugiau informacijos apie ūkininkų mokymą galite rasti šiame puslapyje.

https://www.litfood.lt/mokymai/pradedantiems-ukininkauti/

Smulkesnė informacija apie šiuos mokymus teikiama tel. 8 607 11175

02

Traktorininkų kursai

ORGANIZUOJAME TRAKTORININKŲ KURSUS

 • TR1 KATEGORIJOS TRAKTORIŲ VAIRAVIMO MOKYMO PROGRAMA (MODULIS):

Mokytis vairuoti TR1 kategorijos traktorius turi teisę asmenys ne jaunesni kaip 15 metų (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų) ir turintys galiojančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą.

TR1 kategorijos traktorių vairavimo mokymo programos (modulio) apimtis – 160 val. (6 kreditai).

Pagrindine (bazine) laikoma TR1 kategorijos traktorių vairavimo mokymo programa (modulis), kurią įvykdžius ir įvertinus teorines žinias ir praktinius gebėjimus suteikiama teisė vairuoti TR1 kategorijos traktorius. Asmenys, siekiantys įgyti teisę vairuoti kitų kategorijų traktorius ir savaeiges mašinas, turi baigti pagrindinį mokymo kursą pagal TR1 kategorijos traktorių vairavimo mokymo programą (modulį) (arba turėti traktorininko pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė vairuoti TR1 kategorijos traktorius) ir gauti traktorininko vertinimo komisijos įvertinimą.

 • TR2 KATEGORIJOS TRAKTORIŲ VAIRAVIMO MOKYMO PROGRAMA (MODULIS):

Mokytis vairuoti TR2 kategorijos traktorius turi teisę asmenys ne jaunesni kaip 17 metų ir turintys galiojančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą.

Programa sudaryta iš 2 dalių. Pirma dalis – TR1 kategorijos traktorių vairavimo  mokymo kursas ir antra dalis – TR2 kategorijos traktorių vairavimo mokymo kursas.

TR2 kategorijos traktorių vairavimo mokymo programos (modulio) apimtis – 200 val. (8 kreditai). Tačiau asmenims, turintiems TR1 kategorijos traktoriaus vairuotojo  pažymėjimą, mokymosi trukmė – 1 savaitė (40 val.), t.y. reikia mokytis šios mokymo programos antrą dalį.

 • SZ KATEGORIJOS SAVAEIGIŲ ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ VAIRAVIMO  MOKYMO PROGRAMA (MODULIS):

Mokytis vairuoti SZ kategorijos savaeiges mašinas turi teisę asmenys ne jaunesnieji kaip 17 metų ir turintys galiojančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą.

Programą sudaro 2 dalys: pirma dalis – TR1 kategorijos traktorių vairavimo  mokymo programa (160 val.) ir antra dalis – savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimo mokymo programa (40 val.).

SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų  vairavimo mokymo programos (modulio) apimtis  – 200 val. (8 kreditai). Asmenims, turintiems traktorininko TR1  kategorijos traktoriaus vairuotojo  pažymėjimą, mokymosi trukmė 1 savaitė (40 val.) pagal mokymo programos antrą dalį.

 • SM KATEGORIJOS SAVAEIGIŲ MAŠINŲ VAIRAVIMO (SPECIALIZACIJA –  MIŠKŲ ŪKIO MAŠINOS) MOKYMO PROGRAMA (MODULIS):

Mokytis vairuoti SM kategorijos savaeiges mašinas turi teisę asmenys ne jaunesni kaip 17 metų ir turintys galiojančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą.

Programą sudaro TR1 ir TR2 kategorijų traktorių vairavimo mokymo programos ir  SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų vairavimo modulis.

SM  kategorijos savaeigių mašinų ( specializacija –  miško ūkio mašinos) vairavimo mokymo programos  apimtis – 260 val.  Asmenims, turintiems traktorininko TR1 ar TR2 kategorijos traktoriaus vairuotojo  pažymėjimą, mokymosi trukmė  pagal mokymo programos trečią dalį – 100 val. 

Asmeniui, kurio teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai pagal išvardintas  traktorininkų mokymo programas (modulius) įvertinti teigiamai, išduodami Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme numatyti mokymosi pasiekimų dokumentai ir traktorininko pažymėjimas, kuriuo suteikiama teisė vairuoti mokymo modulį atitinkančios traktorininko pažymėjime nurodytos kategorijos traktorius ir savaeiges mašinas.

TEISĖS VAIRUOTI TRAKTORIUS IR SAVAEIGES MAŠINAS ĮGIJIMO TVARKA

Asmenys įgyti teisę vairuoti traktorius ir (ar) savaeiges mašinas gali šiais būdais:

 1. baigę  organizuojamus traktorininkų mokymus (toliau – traktorininkų mokymai) pagal atskiras traktorininkų mokymo programas (modulius);
 2. savišvietos būdu pasirengę vairuoti traktorius ir (ar) savaeiges mašinas.

KEIČIAME TRAKTORININKŲ PAŽYMĖJIMUS IR IŠDUODAME TRAKTORININKŲ PAŽYMĖJIMŲ DUBLIKATUS

Traktorininko pažymėjimas keičiamas:
pasibaigus galiojimo laikui;
– kai jis yra netinkamas naudoti (susidėvėjęs, sugadintas ir t.t.).


Su prašymu pakeisti  traktorininko pažymėjimą pateikiami šie dokumentai

 1. LR sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos galiojanti vairuotojo (traktorininko) sveikatos patikrinimo medicininė pažyma;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. asmens turimas traktorininko pažymėjimas;
 4. viena 3×4 fotonuotrauka;
 5. atsiskaitymą už traktorininko pažymėjimo išdavimą patvirtinantis dokumentas.

Mokestis   – 15,00 EUR.

Dublikatas išduodamas vietoj pamesto ar kitaip prarasto traktorininko pažymėjimo.

Su prašymu išduoti traktorininko pažymėjimo dublikatą  pateikiami šie dokumentai:

 1. teritorinės policijos įstaigos pažyma apie tai, kad traktorininko pažymėjimas nebuvo sulaikytas;
 2. LR sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos galiojanti vairuotojo (traktorininko) sveikatos patikrinimo medicininė pažyma;
 3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 4. viena 3×4 fotonuotrauka;
 5. atsiskaitymą už traktorininko pažymėjimo dublikato išdavimą patvirtinantis dokumentas.
 6. traktorininko kvalifikacijos įgijimą patvirtinantys dokumentai (jeigu turite).

Mokestis – 18,00 EUR.

Traktorininkų pažymėjimai išduoti iki 2000-06-01 d., negalioja, jie turi būti pakeisti. Išduoti po 2000-06-01 d., galioja 10 metų nuo jų išdavimo dienos.  
 

Mokestis už kursus:
TR1  kategorijos traktorininkų kursai- 188,25 EUR;
TR2 kategorijos traktorininkų kursai- 130,33 EUR;
SZ  savaeigių žemės ūkio mašinų  kursai- 130,33 EUR;
SM  savaeigių miškų ūkio mašinų  kursai- 173,77 EUR;
Asmeniui, savišvietos būdu pasirengusiam vairuoti traktorius ir (ar) savaeiges mašinas, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų vertinimas (vienai kategorijai įsigyti) – 87,00 EUR.

Papildoma informacija telefonais: 8 679 83509

03

Kitos mokymo programos

Švenčionių profesinio rengimo centras vykdo mokymus pagal 6 sav. medkirčio mokymo programą. Norinčius mokytis prašome registruotis telefonu 8 677 79225 arba atvykti į mokyklą. Apmokėjimo už kursus suma priklauso nuo mokymo grupės dalyvių skaičiaus.