{forumStyle}

» Traktorininkų kursai

 
 
 

Traktorininkų kursai

ORGANIZUOJAME TRAKTORININKŲ KURSUS

 


 • TR1 KATEGORIJOS TRAKTORIŲ VAIRAVIMO MOKYMO PROGRAMA (MODULIS):

 

Mokytis vairuoti TR1 kategorijos traktorius turi teisę asmenys ne jaunesni kaip 15 metų (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų) ir turintys galiojančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą.
TR1 kategorijos traktorių vairavimo mokymo programos (modulio) apimtis – 160 val. (6 kreditai).

Pagrindine (bazine) laikoma TR1 kategorijos traktorių vairavimo mokymo programa (modulis), kurią įvykdžius ir įvertinus teorines žinias ir praktinius gebėjimus suteikiama teisė vairuoti TR1 kategorijos traktorius. Asmenys, siekiantys įgyti teisę vairuoti kitų kategorijų traktorius ir savaeiges mašinas, turi baigti pagrindinį mokymo kursą pagal TR1 kategorijos traktorių vairavimo mokymo programą (modulį) (arba turėti traktorininko pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė vairuoti TR1 kategorijos traktorius) ir gauti traktorininko vertinimo komisijos įvertinimą.

 

 • TR2 KATEGORIJOS TRAKTORIŲ VAIRAVIMO MOKYMO PROGRAMA (MODULIS):

 

Mokytis vairuoti TR2 kategorijos traktorius turi teisę asmenys ne jaunesni kaip 17 metų ir turintys galiojančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą.
Programa sudaryta iš 2 dalių. Pirma dalis – TR1 kategorijos traktorių vairavimo  mokymo kursas ir antra dalis – TR2 kategorijos traktorių vairavimo mokymo kursas.
TR2 kategorijos traktorių vairavimo mokymo programos (modulio) apimtis – 200 val. (8 kreditai). Tačiau asmenims, turintiems TR1 kategorijos traktoriaus vairuotojo  pažymėjimą, mokymosi trukmė – 1 savaitė (40 val.), t.y. reikia mokytis šios mokymo programos antrą dalį.

   

 • SZ KATEGORIJOS SAVAEIGIŲ ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ VAIRAVIMO  MOKYMO PROGRAMA (MODULIS):

 

Mokytis vairuoti SZ kategorijos savaeiges mašinas turi teisę asmenys ne jaunesnieji kaip 17 metų ir turintys galiojančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą.
Programą sudaro 2 dalys: pirma dalis – TR1 kategorijos traktorių vairavimo  mokymo programa (160 val.) ir antra dalis – savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimo mokymo programa (40 val.).
SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų  vairavimo mokymo programos (modulio) apimtis  – 200 val. (8 kreditai). Asmenims, turintiems traktorininko TR1  kategorijos traktoriaus vairuotojo  pažymėjimą, mokymosi trukmė 1 savaitė (40 val.) pagal mokymo programos antrą dalį.

 

 

 • SM KATEGORIJOS SAVAEIGIŲ MAŠINŲ VAIRAVIMO (SPECIALIZACIJA -  MIŠKŲ ŪKIO MAŠINOS) MOKYMO PROGRAMA (MODULIS):

 

Mokytis vairuoti SM kategorijos savaeiges mašinas turi teisę asmenys ne jaunesni kaip 17 metų ir turintys galiojančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą.
Programą sudaro TR1 ir TR2 kategorijų traktorių vairavimo mokymo programos ir  SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų vairavimo modulis.
SM  kategorijos savaeigių mašinų ( specializacija -  miško ūkio mašinos) vairavimo mokymo programos  apimtis – 260 val.  Asmenims, turintiems traktorininko TR1 ar TR2 kategorijos traktoriaus vairuotojo  pažymėjimą, mokymosi trukmė  pagal mokymo programos trečią dalį - 100 val. 

Asmeniui, kurio teorinės žinios ir praktiniai gebėjimai pagal išvardintas  traktorininkų mokymo programas (modulius) įvertinti teigiamai, išduodami Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme numatyti mokymosi pasiekimų dokumentai ir traktorininko pažymėjimas, kuriuo suteikiama teisė vairuoti mokymo modulį atitinkančios traktorininko pažymėjime nurodytos kategorijos traktorius ir savaeiges mašinas.

 

 

TEISĖS VAIRUOTI TRAKTORIUS IR SAVAEIGES MAŠINAS ĮGIJIMO TVARKA

 

Asmenys įgyti teisę vairuoti traktorius ir (ar) savaeiges mašinas gali šiais būdais:

1. baigę  organizuojamus traktorininkų mokymus (toliau – traktorininkų mokymai) pagal atskiras traktorininkų mokymo programas (modulius);

2. savišvietos būdu pasirengę vairuoti traktorius ir (ar) savaeiges mašinas.KEIČIAME TRAKTORININKŲ PAŽYMĖJIMUS IR IŠDUODAME TRAKTORININKŲ PAŽYMĖJIMŲ DUBLIKATUS

Traktorininko pažymėjimas keičiamas:
-
pasibaigus galiojimo laikui;
- kai jis yra netinkamas naudoti (susidėvėjęs, sugadintas ir t.t.).


Su prašymu pakeisti  traktorininko pažymėjimą pateikiami šie dokumentai
 1. LR sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos galiojanti vairuotojo (traktorininko) sveikatos patikrinimo medicininė pažyma;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. asmens turimas traktorininko pažymėjimas;
 4. viena 3x4 fotonuotrauka;
 5. atsiskaitymą už traktorininko pažymėjimo išdavimą patvirtinantis dokumentas.
Mokestis   - 15,00 EUR.

Dublikatas išduodamas vietoj pamesto ar kitaip prarasto traktorininko pažymėjimo.

Su prašymu išduoti traktorininko pažymėjimo dublikatą  pateikiami šie dokumentai:
 1. teritorinės policijos įstaigos pažyma apie tai, kad traktorininko pažymėjimas nebuvo sulaikytas;
 2. LR sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos galiojanti vairuotojo (traktorininko) sveikatos patikrinimo medicininė pažyma;
 3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 4. viena 3x4 fotonuotrauka;
 5. atsiskaitymą už traktorininko pažymėjimo dublikato išdavimą patvirtinantis dokumentas.
 6. traktorininko kvalifikacijos įgijimą patvirtinantys dokumentai (jeigu turite).

Mokestis - 18,00 EUR.

Traktorininkų pažymėjimai išduoti iki 2000-06-01 d., negalioja, jie turi būti pakeisti. Išduoti po 2000-06-01 d., galioja 10 metų nuo jų išdavimo dienos.  
 

Mokestis už kursus:
TR1  kategorijos traktorininkų kursai- 188,25 EUR;
TR2 kategorijos traktorininkų kursai- 130,33 EUR;
SZ  savaeigių žemės ūkio mašinų  kursai- 130,33 EUR;
SM  savaeigių miškų ūkio mašinų  kursai- 173,77 EUR;
Asmeniui, savišvietos būdu pasirengusiam vairuoti traktorius ir (ar) savaeiges mašinas, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų vertinimas (vienai kategorijai įsigyti) – 87,00 EUR.


Papildoma informacija telefonais: 8 679 83509