{forumStyle}
 
 
 

Veikla

Projektas ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)‘‘

 
Nuo 2013 m. sausio mėn. mokykla dalyvauja Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte "Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme", ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje.
 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros  kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

 

Pagrindiniai dokumentai:

 
Metodinė medžiaga:
 

Visa informacija apie projektą yra: www.mukis.lt

Mokyklos karjeros koordinatorė D. Ankėnienė

Kab.:  13

El. P.: dankeniene@gmail.com

Tel.: 8 601 27545

 

Projekto įgyvendinimo metu planuojamos tokios veiklos:

 • Mokinių anketavimas;
 • Anketavimo duomenų apdorojimas ir analizė; 
 • Individualios ir grupinės mokinių konsultacijos;
 • Individualaus mokinio karjeros plano sudarymas;
 • Karjeros dienos;
 • Ekskursijos į įmones ir organizacijas;
 • Informacijos karjeros klausimais suteikimas (stendas);
 • Konsultacijos su karjeros specialistais;
 • Karjeros renginiai (pvz.: susitikimai su aukštųjų/profesinių mokyklų, darbo biržos atstovais, žymiais žmonėmis);
 • Lankymasis progimnazijose, gimnazijose, pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose pristatant specialybes, kurias galima įsigyti Švenčionių profesinio rengimo centre;
 • Atvirų durų dienos;
 • Atskirų profesijų praktinio mokymo užsiėmimai kitų mokyklų mokiniams mokyklos praktinio mokymo kabinetuose;
 • Dalyvavimas projekto organizatorių rengiamuose kursuose ir mokymuose.