{forumStyle}

» Metinė veiklos programa

 
 
 

Metinė veiklos programa

PATVIRTINTA

Švenčionių profesinio rengimo centro direktoriaus 2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. OV-16

 

 

 

 

 

 

 


ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO

STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO

2018 METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

Sritis

Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Terminai

Kaštai

Atsakingi vykdytojai

Laukiami rezultatai

1.Moky-masis ir ugdymas

1.1. Užtikrinti aukštesnę švietimo ir mokymosi sistemos paslaugų kokybę ir prieina-mumą. Pagerinti žinių ir technologi-jos sklaidos terpę.

1.1.1. Mokinių kūrybiškumo ir verslumo skatinimas.

2018 m.

Biudžeto lėšos, projektų

lėšos

Mokyklos mokytojai, metodinių grupių pirmininkai, grupių vadovai

1.1.1.1. Pravestos integruotos, atviros pamokos, organizuoti profesinio meistriškumo konkursuose pagal profesinio mokymo programas.

1.1.2. Centro mokymo bazės, įgalinančios teikti kokybiškas vidurinio ugdymo, profesinio ir tęstinio mokymo paslaugas, tobulinimas.

2018 m.

Biudžeto, projektų

lėšos

Mokyklos administracija

 

1.1.2.1.Atlikti mokymo bazės tobulinimo darbai

1.1.3. Planuoti ir vykdyti įsidarbinusių ir jaunų tėvų, neturinčių galimybės nuolat lankyti pamokas, mokymo/si organizavimą.

2018 m.

Biudžeto lėšos

 

Mokyklos administracija, grupės vadovai, mokytojai

1.1.3.1.Įsidarbinusių ir jaunų tėvų, neturinčių galimybės nuolat lankyti pamokas, įgijusių profesinę kvalifikaciją, skaičius

1.1.4. Apsirūpinimas vadovėliais ir mokymo priemonėmis.

 

2018 m.

Biudžeto, projektų

lėšos

Mokyklos administracija, bibliotekos ve-dėja, mokytojai

1.1.4.1.Pakankamas vadovėlių ir mokymo priemonių skaičius

1.1.5. Tobulintinų mokymo programų išskyrimas.

2018 m.

Biudžeto lėšos

Mokyklos administracija, metodinių gru-pių pirmininkai

1.1.5.1.Mokymo programų skaičius

1.1.6. Prioritetinių mokymo programų atnaujinimas, pritaikymas rinkos poreikiams.

2018 m.

Biudžeto lėšos

Mokyklos administracija, mokytojai

 

1.1.6.1.Atnaujintų mokymo programų skaičius

1.1.7. Inovatyvių mokymo/si metodų diegimas (pamokos kitoje aplinkoje, gamybos įmonėje).

2018 m.

Biudžeto lėšos

Metodinių grupių pirmininkai

1.1.7.1.Įdiegtų metodų kiekis

 

 

1.2. Tobulinti ir stiprinti mokymo/si paslaugų kokybę, geriau tenkinti mokinių poreikius

1.2.1. Mokinių poreikių tenkinimas, sąlygų ugdymo individualizavimui ir

diferencijavimui sudarymas, laisvai pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programų rengimas, darbas su įvairių gebėjimų mokiniais.

 

Kasmet iki rugsėjo 20 d.

Biudžeto lėšos

Mokyklos

administracija

ir mokytojai

1.2.1.1.Mokslo metams parengta ne mažiau kaip 10 mokykloje siūlomų laisvai

pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programų

1.2.2. Mokinių individualaus

mokymo/si įgūdžių ugdymas.

2018 m.

Biudžeto lėšos

Mokyklos

administracija

ir mokytojai

 

1.2.2.1.Individualių mokymo/si planų sudarymas

1.2.3. Neformalaus švietimo paslaugų teikimas, veiklos stebėjimas ir analizė.

2018 m.

Biudžeto lėšos

Mokyklos

administracija,

grupių, būrelių vadovai

1.2.3.1.Siūloma ne mažiau kaip 6 neformaliojo švietimo mokymo programos, sudaromos galimybės mo-kiniui rinktis neformalųjį ugdymą

1.2.3.2.Nuolat atliekama

neformaliojo švietimo analizė ir teikiamos rekomendacijos

1.2.4.Mokymo priemonių

savarankiškam mokinių

mokymui/si parengimas.

2018 m.

Biudžeto lėšos

Metodinių grupių pirmininkai, mokytojai

 

1.2.4.1. Visoms vykdomoms programoms kasmet parengti medžiagą elektroninėje formoje dviejų moko-mųjų dalykų, skirtą sava-rankiškam mokymuisi

1.2.5. Absolventų įsidarbinimo analizės pagal mokymo programas parengimas.

Kasmet iki rugsėjo 30 d.

Biudžeto lėšos

Skyriaus vedėjas, grupių vadovai

1.2.5.1.Parengta įsidarbinimo analizė

1.2.6. Modulinių mokymo programų įdiegimas mokykloje

2018 m.

Biudžeto lėšos

Mokyklos administracija, mokytojai

1.2.6.1.Įdiegtų modulinių programų skaičius

1.2.7. Jaunimo mobilumo galimybių skatinimas

2018 m.

Projekto

lėšos

Mokyklos administracija, mokytojai

1.2.7.1.Įvykusių išvykų pagal Erasmus + programą skaičius.

 

 

1.2.8. Tėvų informavimo

apie mokinių pasiekimus

efektyvinimas.

 

2018 m.

Biudžeto lėšos

Mokyklos administracija, grupių vadovai

1.2.8.1.Tėvus tenkina mokyklos informavimo apie mokinių pasiekimus sistema (individualus

bendradarbiavimas, tėvų susirinkimai, ir kt.)

1.2.8.2.Tikslingai ir efek-tyviai naudojamos elektro-ninio dienyno teikiamos galimybės

2.Pagal-ba moki-niams.

2.1.Gerinti mokinių dalyvavi-mą profesinio mokymosi sistemoje.

2.1.1. Materialinės paramos mokiniams teikimas: stipendijų ir pašalpų mokėjimas, aprūpinimas vieta bendrabutyje, kelionės išlaidų kompensavimas, parama, kurią skiria mokinių bendrija ,,Viltis".

2018 m.

Biudžeto, savivaldy-bės lėšos

Mokyklos

administracija,

grupių vadovai

2.1.1.1.Savalaikis stipendijų mokėjimas, pašalpų skyrimas, kelionės išlaidų kompensavimas

 

 

2.1.1.2.Pakankamas vietų bendrabutyje skaičius, gyvenimo sąlygų bendrabutyje gerinimas

2.1.1.3.MB ,,Viltis" paramos mokiniams skyrimas

2.1.2. Socialinės, pedagoginės paramos mokiniams teikimas: socialinio pedagogo paslaugos, sveikatos priežiūros specialisto pagalba.

2018 m.

Biudžeto lėšos

Mokyklos

administracija,

grupių vadovai

2.1.2.1.Užtikrintas socialinės, pedagoginės paramos mokiniams teikimas

2.1.3. Psichologinės pagalbos teikimas.

2018 m.

Biudžeto lėšos

Mokyklos administracija

2.1.3.1.Teikiama psichologo pagalba

2.1.4. Karjeros planavimo galimybių užtikrinimas.

2018 m.

Biudžeto, socialinių partnerių lėšos

Mokyklos administracija

2.1.4.1. Sistemingai vyk-domas mokinių informa-vimas ir konsultavimas karjeros planavimo klau-simais, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.

 

 

2.1.5. Individualizuotų

ugdymo programų rengimas,

konsultacinė pagalba specialiųjų

poreikių mokiniams, jų tėvams.

2018 m.

Biudžeto lėšos

Mokyklos administracija, metodinių grupių pirmininkai, mokytojai

 

2.1.5.1.Kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų poreikių, sukurtos individualizuoto ugdymo programos ir

teikiama kvalifikuota konsultacinė pagalba

2.1.6. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano vykdymas

2018 m.

Biudžeto lėšos

Vaiko gerovės komisija

2.1.6.1. Įvykdytos vaiko gerovės komisijos plane numatytos veiklos

3. Mokyk-los kultūra, ryšiai

3.1. Efektyvinti

mokyklos

bendruo-menės

narių

bendradarbiavimą.

3.1.1. Renginių mokinių tėvams ir

su tėvais organizavimas.

2018 m.

Biudžeto, paramos lėšos

Mokyklos

administracija,

grupių vadovai

3.1.1.1.Suorganizuota renginių mokinių tėvams ir su tėvais.

3.1.2. Mokyklos savivaldos darbo stiprinimas.

2018 m.

Paramos lėšos

Savivaldos institucijų pirmininkai

3.1.2.1.Centro, mokytojų, mokinių tarybų ir metodinių grupių posėdžiai.

3.2. Mokyklos muziejaus veiklos tobulini-mas

3.2.2. Galimybė mokyklos bendruomenei ir svečiams išsamiai susipažinti su mokyklos istorija: veikla, tradicijomis, asmenybėmis

2018 m.

Biudžeto, paramos lėšos

Mokyklos

administracija,

istorijos mokytojas

3.2.2.1.Apsilankymų mokyklos muziejuje skaičius.

3.3. Padidinti mokinių veiklos efektyvu-mą ir prieina-mumą įmonėms.

3.3.1. Naujų bendradarbiavimo sutarčių su naujais socialiniais partneriais Lietuvoje ir užsienyje sudarymas.

2018 m.

Biudžeto, projektų, paramos lėšos

Mokyklos administracija

3.3.1.1.Sudarytų sutarčių kiekis

3.3.2. Ryšių su asociacijomis

plėtojimas

2018 m.

Biudžeto lėšos

Mokyklos administracija, mokytojai

3.3.2.1. Dalyvauta asociacijų organizuojamose konferencijose, konkursuose, semina-ruose ir kituose renginiuose.

3.4. Dalyvauti Lietuvos-Latvijos-Baltarusi-jos programo-se, skirtose pasienio regionams

3.4.1. Edukacinių programų kūrimas ir vykdymas

2018 m.

Biudžeto, projektų, paramos lėšos

Projekto organizatoriai

3.4.1.1. Vietos kultūros skatinimas ir istorinio paveldo išsaugojimas.

3.4.1.2. Sukurtos ir vykdomos edukacinės programos.

4. Materialiniai ir finansai-niai ištekliai, persona-las

4.1. Padidinti Centro veiklos efektyvu-mą, sustiprinti viešą ir privačią materialinę bazę.

4.1.1. Pastatų rekonstravimas ir renovavimas.

2018 m. ir vėliau

Biudžeto, paramos, projektų

lėšos

Mokyklos administracija

4.1.1.1.Renovuotas centrinis (dvaro) pastatas

4.1.1.2.Renovuota dvaro kalvė

4.1.1.3.Renovuota šildymo sistema

4.1.1.4.Pradėti centralizuoto nuotėkų valymo įrengimo darbai

4.1.1.5.Renovuotas mokomasis korpusas

 

 

4.1.2. Mokomųjų kabinetų renovavimas.

2018 m.

Biudžeto, projektų

lėšos

Mokyklos administracija

4.1.2.1.Renovuota kabinetų

4.1.3. Specialybių mokomosios bazės atnaujinimas.

2018 m.

Biudžeto, projektų

lėšos

Mokyklos administracija

4.1.3.1.Mokomosios bazės atnaujinimas

4.1.4. Automobilių kėbulų remontininkų praktinio mokymo gerinimui suvirinimo mokomosios bazės įrengimas

2018 m. ir vėliau pagal galimybes

Biudžeto, projektų lėšos (lėšų poreikis 950 tūkst. Eur)

Mokyklos administraci-ja, mokytojai

4.1.4.1. Įrengta mokomoji bazė

4.1.5. Miško darbininko praktinio mokymo gerinimui simuliacinės įrangos (miško kirtimas, medienos išvežimas) ir apsaugos priemonių įsigijimas

2018 m. ir vėliau pagal galimybes

Biudžeto, projektų lėšos (lėšų poreikis 55 tūkst. Eur)

Mokyklos administraci-ja, mokytojai

4.1.5.1. Įrengta mokomoji bazė

4.1.8. Inventoriaus atletinės gimnastikos salei įsigijimas

2018 m.

Biudžeto lėšos

Mokyklos administracija

4.1.8.1.Įsigytas inventorius

4.2. Tobulinti personalo kvalifika-ciją ir kompeten-ciją, gerinti personalo dalyvavi-mą mokymosi visą gyvenimą sistemoje.

4.2.1. Personalo kvalifikacijos ir

patirties atitikimas mokymo

programų bei ugdymo planų

reikmėms.

2018 m.

Biudžeto lėšos

Mokyklos administracija

4.2.1.1. Personalo atiti-kimas programų reikmėms pagal išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, gamybinį stažą, mokymo(si) priemonių rengimo

patirtį

4.2.2. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo planavimas ir vykdymas.

2018 m.

Biudžeto, projektų lėšos

Mokyklos administracija

4.2.2.1.Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, renginiuose

4.2.2.2.Kvalifikacijos kėlimas užsienio šalyse dalyvaujant projektuose

4.2.2.3.Bendrųjų kompetencijų ugdymo mokymai dalyvaujant projektų vykdyme

5.Vado-vavimo ir vadybos organi-zavimas

5.1. Vienyti visų centro

dirbančiųjų

veiklą ir nukreipti ją mokyklos veiklos

tęstinumui užtikrinti

5.1.1. Mokyklos bendruomenės

dalyvavimas vidinės kokybės

sistemos veiklos užtikrinime.

2018 m.

Biudžeto lėšos

Mokyklos administracija

5.1.1.1. Formuojama bendra vidinės kokybės užtikrinimo sistema

5.1.2. Metodinės veiklos tobulinimas.

2018 m.

Biudžeto lėšos

Metodinės grupės

5.1.3.1.Metodinių grupių veiklos metiniai planai

5.1.3. Saugių darbo sąlygų mokiniams ir mokytojams sudarymas.

2018 m.

Biudžeto, projektų lėšos

Mokyklos administracija

5.1.4.1.Darbo saugumas

5.1.4. Duomenų pagal atskiras savianalizės sritis analizės atlikimas, įsivertinimą vykdant kartu su ISO 9001:2015 standarto reikalavimais, perėjimas prie naujos standarto versijos.

2018 m.

Biudžeto lėšos

Mokyklos administracija, darbo grupės

5.1.5.1.Analizės ataskaita

5.1.5. Savianalizės rekomendacijų įgyvendinimas.

2018 m.

Biudžeto lėšos

Mokyklos administracija

5.1.6.1.Įgyvendintos savianalizės rekomendacijos

 

___________________________________

 

 

PRITARTA

Mokytojų tarybos 2018 m. sausio 12 d.

Posėdyje (protokolo Nr. MPP-1)

 

SUDERINTA

2018 m. sausio 30 d.

Centro tarybos posėdžio protokolo

Nr. TP- 1 nutarimu